Pracovní programy

Pracovní programy pro zkvalitnění doléčování osob závislých na návykových látkách a lepší uplatnění návratu do společnosti a na trh práce

Specifické problémy a potřeby cílové skupiny, z nichž projekt vychází

Základní podmínkou udržení abstinence od návykových látek a s tím souvisejících změn životního stylu je zajištění adekvátního, pravidelného a legálního finančního příjmu. Díky tomu dochází u klientů k sociální stabilizaci, mají možnost pravidelně hradit běžné potřeby (bydlení, strava, volný čas apod.). Neméně důležitá je i skutečnost, že řada klientů má dluhy a finanční závazky vzhledem k drogové minulosti. Pravidelný příjem pak umožňuje dluhy splácet, což je obvykle pro klienty motivující faktor podporující zpětně rozvíjení pozitivních změn, ke kterým došlo v průběhu léčebného procesu.

Vzhledem k dlouholeté drogové kariéře řadě klientům zcela chybí pracovní návyky. Obvykle již v průběhu léčebného procesu dojde v této oblasti ke zlepšení, nicméně práce v rámci léčebného zařízení je poměrně odlišná od zaměstnání v běžných podmínkách. Cílem chráněných pracovních míst je tyto návyky vytvářet a upevňovat. Často je nutné klienty pracovním procesem doprovázet, objasnit jim pracovně právní otázky, podpis smlouvy, plánovat činnosti s ohledem na efektivní využití pracovní doby. Důležitá je i pomoc při začlenění pravidelné pracovní doby do nového životního stylu.

Díky práci v chráněných podmínkách má klient šanci získat praxi a zápočtový list, což pak zvyšuje možnost uplatnění na běžném trhu práce.

Předpokladem úspěchu je i návazná spolupráce s projektem Pracovní a sociální agentury. Jejím úkolem je pomoci klientovi nalézt navazující zaměstnání v běžných pracovních podmínkách po ukončení chráněného pracovního místa.

aktuality

logo ESF logo EU logo Prahy
logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí